PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ AKCIE INWAŁD PARKU – LÍSTOK DO VYSVEDČENIA A LÍSTOK NA PRÁZDNINY

§ 1 ORGANIZÁTOR PROPAGAČNEJ AKCIE
Organizátorom propagačnej akcie Lístok do vysvedčenia, ďalej len Akcia, je MWD Sp. z o.o. so sídlom v meste Inwałd, Wadowicka 169, 34-120 Inwałd, ďalej len Organizátor.

§ 2 DOBA TRVANIA A ROZSAH PROPAGAČNEJ AKCIE

 1. Akcia trvá v období prázdnin, tzn. od 29. júna do 2. septembra 2018.
 2. Akcia sa vzťahuje na deti z materských škôl a žiakov od 1. až 9. ročníka základných škôl na Slovensku.
 3. Akcia je určená pre individuálne fyzické osoby, nevzťahuje sa na organizované skupiny.
 4. Akcia Lístok do vysvedčenia a Lístok na prázdniny sa nevzťahuje na organizované školské výlety alebo organizované výlety materských škôl.

§ 3 PRAVIDLÁ AKCIE

 1. Organizátor doručí do materskej škôlky alebo školy bezplatné vstupenky do Inwałd Parku po predchádzajúcom súhlase Riaditeľa.
 2. Poskytnutie vstupeniek do Inwałd Parku sa uskutočňuje priamým doručením do školy alebo škôlky, alebo elektronickou poštou na Riaditeľom uvedenú adresu.
 3. Podmienkou účasti na propagačnej Akcii v Inwałd Parku je:
  a) súhlas Riaditeľa školy s účasťou na akcii,
  b) obdržanie vstupeniek do Inwałd Parku v množstve zodpovedajúcom počtu detí v materskej škôlke a základnej škole v triedach od I do IX,
  c) využitie vstupeniek do Inwałd Parku žiakmi počas prázdnin, tzn. od 29. júna do 2. septembra 2018.
 4. Lístok do vysvedčenia je možné využiť v prípade, ak si osoba sprevádzajúca dieťa s bezplatnou vstupenkou kúpi lístok do Inwałd Parku v rámci aktuálneho cenníka. Bezplatné vstupenky je možné využiť spolu s pozvánkou do Inwałd Parku a/alebo so sezónnou vstupenkou do Inwałd Parku a/alebo so sezónnou vstupenkou do Inwałd Parku pre učiteľa.
 5. Jeden dospelý môže sprevádzať maximálne 3 deti, ktoré sa zúčastňujú propagačnej Akcie.
 6. Organizátor zakazuje ďalší predaj so ziskom vstupeniek do Inwałd Parku, ktoré sú súčasťou propagačnej Akcie Lístok do vysvedčenia a Lístok na prázdniny.
 7. Lístok do vysvedčenia a Lístok na prázdniny nie je možné využiť v jednotlivých objektoch, ktoré sú súčasťou Tematických parkov v Inwałd Parku.

§ 4 PREDMET A CIEĽ AKCIE

 1. Predmetom propagačnej Akcie je odovzdanie bezplatných vstupeniek do Inwałd Parku deťom materských škôl a žiakom tried I až IX základných škôl na Slovensku.
 2. Akcie sa zúčastňujú deti materských škôl vo veku 2 až 7 rokov a žiaci základných škôl vo veku od 6 do 16 rokov.
 3. Propagačná Akcia je zameraná na propagáciu ponuky Inwałd Parku a povzbudenie detí a ich rodičov k aktívnemu oddychu počas prázdnin a využitiu turistických atrakcií nachádzajúcich sa v Inwałde

§ 5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Podmienky sú jediným dokumentom, ktorý špecifikuje podrobné pravidlá Akcie s názvom Lístok do vysvedčenia a Lístok na prázdniny.
 2. Každá Akcia organizovaná Organizátorom je samostatnou akciou s osobitými pravidlami. Akcie organizované Organizátorom nie je možné spájať, s výnimkou propagačnej Akcie Lístok do vysvedčenia a Lístok na prázdniny, počas ktorej sa ustanovenie § 3 bod 5 Podmienok nespája.
 3. Vo veciach, na ktoré satieto Podmienky nevzťahujú, platia ustanovenia Pravidiel Inwałd Parku.
 4. Podmienky nadobúdajú platnosť 16. Februára 2018