REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ INWAŁD PARKU – BILET DO ŚWIADECTWA

1. ORGANIZATOR AKCJI PROMOCYJNEJ

Organizatorem akcji promocyjnej Bilet do świadectwa zwanej dalej Akcją promocyjną, jest MWD Sp. z o.o. z siedzibą w Inwałdzie przy ul. Wadowickiej 169, 34-120 Inwałd zwana dalej Organizatorem.

2. CZAS TRWANIA I ZASIĘG AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja promocyjna trwa w okresie wakacyjnym, czyli od 22 czerwca do 2 września 2018 r.
 2. Akcją promocyjną zostali objęci uczniowie klas od I do VIII ze szkół podstawowych z województwa mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
 3. Akcja promocyjna kierowana jest do klientów indywidualnych, swoim zasięgiem nie obejmuje grup zorganizowanych.
 4. Akcja promocyjna Bilet do świadectwa nie może być realizowana w czasie zorganizowanych wycieczek szkolnych i w czasie zorganizowanych wycieczek przedszkolnych.

3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Organizator przekazuje do szkoły nieodpłatnie bilety wstępu do Inwałd Parku po uprzednim wyrażeniu zgody przez Dyrekcję Placówki na otrzymanie tych biletów.
 2. Przekazanie nieodpłatnych biletów wstępu do Inwałd Parku następuje drogą bezpośrednią poprzez dostarczenie biletów do placówki lub drogą pocztową na wskazany przez Dyrekcję Placówki adres.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej Inwałd Parku jest:
 4. a) wyrażenie zgody przez Dyrekcję Placówki na wzięcie udziału w akcji,
 5. b) otrzymanie biletów wstępu do Inwałd Parku w ilości odpowiadającej liczbie uczniów szkoły podstawowej w klasach od I do VIII,
 6. c) wykorzystanie przez uczniów nieodpłatnego biletu wstępu do Inwałd Parku w okresie wakacyjnym, tj. od 22 czerwca do 2 września 2018 r.
 7. Bilet do świadectwa może być zrealizowany tylko w sytuacji, gdy osoby towarzyszące dziecku posiadającemu bilet promocyjny zakupią bilet wstępu do Inwałd Parku według aktualnego cennika. Bilety promocyjne mogą być zrealizowane również razem z biletem sezonowym do Inwałd Parku i/lub biletem sezonowym dla nauczyciela do Inwałd Parku.
 8. Jedna osoba dorosła może mieć pod opieką maksymalnie 3 podopiecznych, którzy biorą udział w Akcji promocyjnej.
 9. Organizator zakazuje odsprzedaży z zyskiem biletów wstępu do Inwałd Parku biorących udział w akcji promocyjnej Bilet do świadectwa.
 10. Bilet do świadectwa nie może być realizowany z biletami do pojedynczych obiektów, które należą do zespołu Parków tematycznych Inwałd Park.

4. PRZEDMIOT I CEL PROMOCJI

 1. Przedmiotem Akcji promocyjnej jest przekazanie uczniom klas od I do VIII ze szkół podstawowych z województwa mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego nieodpłatnego biletu wstępu do Inwałd Parku.
 2. W Akcji promocyjnej biorą udział uczniowie szkół podstawowych w wieku od 6 do 16 roku życia.
 3. Akcja promocyjna ma na celu prezentację oferty Inwałd Parku oraz zachęcenie dzieci i ich rodziców do aktywnego wypoczynku podczas wakacji i korzystania z atrakcji turystycznych znajdujących się w Inwałdzie.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą Bilet do świadectwa.
 2. Każda Promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje organizowane przez Organizatora nie podlegają łączeniu, za wyjątkiem akcji promocyjnej Bilet na wakacje, podczas której zapis w regulaminie § 3 pkt. 5 nie sumuje się.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Inwałd Parku.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2018 r.